این عکسی که میبینین عکس جوگیر ترین پسر دنیاست:دی

خودتون ببینید دیگه! چی بگم دیگه اینم یه روشه جدیده دیگه!!

و اما یه سوال فنی از همه دوستان:
به نظر شما این شیشه واسه دوران مجردیه یه پسره یا یه دختر؟!!!!